Vedtægter

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er CONSIM - Foreningen af konfliktsimulationsspillere. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe kontakt mellem konfliktsimulationsspillere og udbrede kendskabet til spil. Dette søges opnået via møder, spilaktiviteter, festivaler (kongresser), medlemsblad mv.
§ 3. Medlemskredsen
3.1
Som medlem optages enhver fysisk person, som kan acceptere foreningens vedtægter.
3.2
Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
3.3
Nye medlemmer skal kunne godkendes af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen kan bortvise medlemmer fra foreningen. Enhver person som nægtes indmeldelse i foreningen eller som bortvises af bestyrelsen kan få sit medlemskab prøvet ved førstkommende generalforsamling. Såfremt den bortviste ønsker det, prøves bortvisningen ved en ekstraordinær generalforsamling.
3.4
Udmeldelse sker ved meddelelse til bestyrelsen.
 
§ 4. Generalforsamlingen
4.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts.
4.3
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel.
4.4
De på generalforsamlingen fremmødte medlemmer er beslutningsdygtige ved simpelt flertal. Brevstemmer betragtes som fremmødte.
4.5
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisorer
 
4.6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i henhold til § 4.3, 4.4 og 4.5 stk.1, 5 og 6. Indkaldelse sker på begæring af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer.
4.7
Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6 skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 
§ 5. Bestyrelsen
5.1
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
5.2
Til Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling mindst 4 medlemmer til at beklæde følgende poster: Formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin dagsorden.
5.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af de på generalforsamlingen valgte medlemmer er til stede.
5.4
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
5.5
Bestyrelsen vælges for en toårig periode således, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige årstal. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er på valg i ulige årstal.
5.6
Der vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode.
 
§ 6. Økonomi
6.1
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et budget og godkendes endeligt af generalforsamlingen.
6.2
Foreningens midler, kontingent mv. anbringes i et eller flere pengeinstitutter efter bestyrelsens valg.
6.3
Det tilpligtes kassereren at føre regnskab i henhold til bogføringsloven.
6.4
Regnskabet løber fra 1/1 til 31/12.
6.5
Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest den 20. januar.
6.6
Et revideret regnskab skal foreligge senest den 31. januar.
 
§ 7. Opløsning af foreningen
7.1
Opløsning af foreningen betragtes som en vedtægtsændring.
7.2
Anvendelse af foreningens formue vedtages samtidig med foreningens opløsning.
§ 8. Vedtægsændringer
8.1
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmemajoritet blandt de afgivne stemmer ved en generalforsamling. Brevstemmer betragtes som fremmødte.
8.2
Vedtægtsændringer skal endelig godkendes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer ved en ekstraordinær generalforsamling som afholdes senest 45 dage efter generalforsamlingen.